งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 25651.เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง