นพ.อนุชิต ชูเวทย์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.ชาญสิน จันทรตรีรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พญ.ธิดา ขวัญนา
นายแพทย์ชำนาญการ
กุมารเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พญ.วรินท์ปภา หอมหวล
นายแพทย์ชำนาญการ
กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.พรรษ ถิรโพธ
นายแพทย์ชำนาญการ
กุมารเวชศาสตร์ , กุมารเวชศาสตร์ (ประสาทกุมาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
พญ.ชุติมา ลีลาเลิศแก้ว
นายแพทย์ชำนาญการ
กุมารเวชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (มหาวิทยาลัยมหิดล)
Pediatric Endocrinology and Metabolism
พญ.กรกช ทองคำ
นายแพทย์ชำนาญการ
กุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pediatric Respiratory Diseases) มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.สิตาภา ภาษี
นายแพทย์ชำนาญการ
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
พญ.วิภา เจษฏาปกรณ์
นายแพทย์ชำปฏิบัติการ
สาขากุมารเวชกรรม, อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
นพ.นภนต์ จันทมณี
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.นครินทร์ ตนคลัง
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ , อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พญ.ณัฐวรรณ เทพณรงค์
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์, อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.ธีศิษฏ์ ต่อเจริญ
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ , วุฒิบัตร สาขาโลหิตและมะเร็งในเด็ก
มหาวิทยาลัยมหิดล