นพ.ยงยส จีระธัญญาสกุล

นพ.แพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
EmailFacebook

นพ.เชิดชัย เจียมสินกุล

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.ภาคภูมิ รัตนกิจ

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
ป.โทสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.เชาวลิต ไชยมณี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.วรารัตน์ ร่าเริงวิจิตร

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery) ,เวชศาสตร์การกีฬา
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

นพ.สมพบ รักษาสกุลวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery) / จุลศัลยกรรมทางมือ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ชานินท์ บุญตั้งใจ

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)
Clinical Fellow in Spine Surgery มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ.ศุภชัย พันพิเชฐ

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน (2554)
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน (2558)

นพ.กฤษฎา ชัยรัตนพิทักษ์

นายแพทย์ชำนาญการ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)
วุฒิบัตร กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2555)
Fellowship of Hand and Microsurgery โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2558)

นพ.รังสรรค์ เชี่ยวสิริขจร

นายแพทย์ชำนาญการ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ,ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.รณัยชนก ทองวิเชียร

นายแพทย์
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์