นพ.รัฐพล ศิริเจียรนัย
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.พยุงภัค สวนยา
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พญ.เบญจพรรณ บุญมา
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาเชียงใหม่
นพ.กริช หรรษอุดม
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาเชียงใหม่