จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหลอดเลือดระบบสุญญากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๕,๖๔๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/288x