จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจัดซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๒๑,๐๖๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 06:59:39

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/j19r