ผู้รับบริการที่มีประกันชีวิต แบบมีค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(OPD) ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการคลินิกนอกเวลาราชการ
ติดต่อ: ศูนย์ประกันและต่างประเทศ ชั้น 1 อาคารหลวงพ่อแช่ม
โทร 0-7636-1234 ต่อ 6700