โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่ทนต่อการทุจริต (VCR Zero Tolerance)

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  “โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่ทนต่อการทุจริต (VCR Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (EB3 – EB5)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล (EB6 – EB9)

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส (EB10 – EB12)