การจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศ
Developing system for information system for preparation of reference prices for southern dental materials

*นางสาวอภิญญา จริยสุนทรกิจ หันตแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

         การจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับเขตและภาคใต้นั้น  ใช้วิธีการกำหนดราคาอ้างอิงของภาคขึ้นมาเพื่อให้ทุกจังหวัดในภาคใต้สามารถจัดซื้อวัสดุทันตกรรมชนิดเดียวกันได้ในราคาเดียวกัน การจัดซื้อร่วมโดยการใช้ราคาอ้างอิง เป็นกลไกที่หลายประเทศใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรักษา และยังมีผลทำให้ผู้ผลิตลตราคาสินค้าลง จากการถอดบทเรียนการจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้ครั้งที่ผ่านมา พบว่า การจัดทำราคาอ้างอิงระบบเดิมมีความเสี่ยง ล่าช้าและมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ผู้วิจัยจึงคิดนำพัฒนาระบบการจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมโดยใช้ระบบสารสนเทศ ตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ System development life cycle: SDLC) รูปแบบน้ำตก (Adapted Waterfall Model) โดยผู้ใช้งานมีส่วนร่วมพัฒนาและออกแบบระบบ โดยนำ
Google application มาประยุกต์ใช้ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน (1) การลงคะแนนเลือกรายชื่อผู้จำหน่ายวัสดุทันตกรรมแต่ละรายการ ผ่านทาง Google From (2) การแสดงผลลัพธ์และการรวบรวมคะแนนของวัสดุแต่ละรายการ ผ่านทาง Google Sheet ที่แสดงผลแบบทันทีหลังการลงคะแนน โดยทั้งหมดนี้จะเป็นการทำงานและแสดงผลบนเว็บไซต์ ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมของ Google application ที่ให้บริการสร้างเว็บไซฟรี หรือ G-site แล้วทำการประเมินระบบสารสนเทศและความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อีกทั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้  สามารถลดระยะเวลาและทรัพยากรบุคคลในการทำงานได้ อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทำราคาอิงวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้ ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานทันตสาธารณสุขในสถานการณ์โรคระบาด   ที่ต้องนำเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์มาปรับใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ บรรลุเป้าหมาย และบริหารจัดการงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal)

 

*ผู้วิจัย นางสาวอภิญญา จริยสุนทรกิจ หันตแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
การติดต่อ 0869529906
E-mail apinya.jj08@gmail.com

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/664w