ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณิรดา  พราหมณ์ชู, พย.บ.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 268 คน สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพัฒนามาจาก จิราภรณ์ ภู่สมบูรณ์ (2556) สร้างจากแนวคิดWarr, (2007) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน และ ความสุขของพยาบาลวิชาชีพ แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1.0 และ .81 ตามลำดับ และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อีต้า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยรวม อยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.55, SD = 0.67)  2) ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้านรายได้และค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.05 (rsp = .114) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่น ๆ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการปฏิบัติงาน  3) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ < .01 (rsp = .628) กับความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะ ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ มีปัจจัยที่หลากหลาย ปัจจัยที่สำคัญ คือ รายได้ และค่าตอบแทน ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความสนใจ เพื่อความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาล และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น
คำสำคัญ: ความสุขในการปฏิบัติงาน /พยาบาลวิชาชีพ/โรงพยาบาลชุมชน

 

HAPPINESS  WORK  PLACE  OF PROFESSIONAL NURSE IN COMMUNITY HOSPITAL, NAKHONSRITAMMARAT PROVINCE

         Nirada Pramchoo

ABSTRACT
Objective: The purpose of this study were  to study the level of happiness at work place for  professional nurse and  to study personal, environmental, factors related to the happiness at work place of  professional nurse in  community hospitals, Nakhonsritammarat Province.
Materials and Methods: The samples of this study were selected from 268  professional nurse in community hospitals, Nakhonsritammarat Province. Convenience Random Sampling. The research instrument was a questionnaire applied from Jiraporn Phusomboon, (2010). Which created from Warr, (2007). Concept of happiness work place. Consisted of third parts; personal factors, environmental factors happiness work place of professional nurse, and happiness in the work place of professional nurse. The Content validity index (CVI) values of questionnaire part no.2 and no.3 were 1.0, 0.81 respectively.  Cronbach Alpha reliability were .88. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation,  Eta correlation, Spearman’s rank correlation coefficients and Pearson’s  product moment correlation coefficients.
Result:  The result findings were as follows. 1) Professional nurse rated their happiness in the work a high level statistical significance (X̅ = 3.55, S.D. = 0.67).   2) The personal factors:  income and compensation related to  happiness at work place for professional nurse were low level statistical significance <.05 (rsp = .114). As for other personal factors, it was found that there was no correlation with work happiness. 3) The environmental factors, overall related to the  happiness at work place for professional nurses were  high level  statistical significance < .01 (rsp = .628).
Conclusion: The happiness in working of professional nurses, There are many factors Important factors are income and compensation, therefore management should pay attention. For the happiness in the work of the nurses and will affect the work efficiency more.
Key Word : HAPPINESS WORK  PLACE,  PROFESSIONAL NURSE, COMMUNIT HOSPITAL

 

ดาวน์โหลดเอกสาร / Download

รูปประกอบจาก: Woman photo created by wavebreakmedia_micro – www.freepik.com

ปรับปรุงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:48:23

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/z3j