โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
Articles2015-12-14T04:11:26+07:00

Health Articles

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

เผยแพร่(ร่าง) ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบสระธาราบำบัดและครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบสระธาราบำบัดและครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร(ร่าง)ประกวดราคาจ้าง

เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  6,616,650.00 บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เอกสาร(ร่าง)ประกาศวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด 10[...]

คุณพรชนก เกตุกินทะ บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 คัน ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

15 กรกฎาคม 2567 คุณพรชนก เกตุกินทะ บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 คัน ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่ ศูนย์เปลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ[...]

นางกันยา สิทธิเดช และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อเตียงอายุรกรรม 298 เพื่ออุทิศให้ ก๋งตันอั่งแห – จ้อจ้อช่วง แซ่ตัน และ พระบุรี – อาม่าเจียมจิต สิทธิเดช

13 กรกฎาคม 2567 นางกันยา สิทธิเดช และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อเตียงอายุรกรรม 298 เพื่ออุทิศให้ ก๋งตันอั่งแห –[...]

การรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคต้อหิน แผนกผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางศรีรัตนา แสงจันทร์ พย.บ.*

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันครั้งแรก: กรณีศึกษา หทัยรัตน์ ตันติพิศาลพงศ์, พย.ม.

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

Go to Top