โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
Articles2015-12-14T04:11:26+07:00

Health Articles

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

Subscribe To Our News Feed

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด (หมวดผักและหมวดผลไม้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด (หมวดผักและหมวดผลไม้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๑,๖๑๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 สำหรับผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ที่นัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 - [...]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๕๙,๓๐๐.๐๐  บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ไลม์ไลท์ ภูเก็ต(Limelight Phuket)และ บริษัท เพิ่มพงศ์พัฒนา จำกัด บริจาคเงิน 350,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

20 พฤศจิกายน 2566 ไลม์ไลท์ ภูเก็ต(Limelight Phuket)และ บริษัท เพิ่มพงศ์พัฒนา จำกัด บริจาคเงิน 350,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล [...]

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

BOOK AN APPOINTMENT
Go to Top