Articles2015-12-14T04:11:26+07:00

Health Articles

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

Subscribe To Our News Feed

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งบแรงงานต่างด้าว

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบูรณ์ จิรายุส และครอบครัว บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

คุณสมบูรณ์ จิรายุส และครอบครัว บริจาคเครื่องบีบเค้นด้วยแรงลมเป็นระยะเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน(Intermittent Pneumatic Compression System) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 98,500 บาท ให้แก่หอผู้ป่วยหลวงพ่อแช่มชั้น [...]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น จังหวัดภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดียว (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ [...]

คุณหม่อย แซ่จุ่ง บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

17 มี.ค.2566 คุณหม่อย แซ่จุ่ง บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และอุทิศให้คุณสันติ เลิศศุภกุล โดยมี พญ.บุษยา สันติศานติ์ รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ [...]

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับ มูลนิธิหมอหมูสู้มะเร็ง

16 มีนาคม 2566 นพ.นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต. พร้อมด้วย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ [...]

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

BOOK AN APPOINTMENT
Go to Top