จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๓ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ23

ปรับปรุงเมื่อ 09 มีนาคม 2021 เวลา 10:57:54

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wkdf