จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2023 เวลา 03:26:58

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zone