จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา  จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๙,๗๘๓.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 09 มีนาคม 2021 เวลา 10:50:12

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/e7vd