จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ๑,๐๙๖,๒๑๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

ตารางราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/81g