ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

ประกาศแผน (ซื้อเครื่องดูดควัน)

ปรับปรุงเมื่อ 25 ตุลาคม 2023 เวลา 07:29:22

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xeal