ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ประกาศแผน (จ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำรอง)

ปรับปรุงเมื่อ 25 ตุลาคม 2023 เวลา 07:25:43

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/234d