ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น

เอกสารแนบ (ใหม่)

File Description File size Downloads
pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 143 KB 37

ปรับปรุงเมื่อ 21 มีนาคม 2024 เวลา 10:05:22

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0p9