ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ประกาศแผนจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ ระดับภูมิคุ้มกัน และสารชีวโมเลกุลในเลือด สารคัดหลั่งอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 18 รายการ

ปรับปรุงเมื่อ 09 ตุลาคม 2023 เวลา 04:20:26

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/30p1