จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ HCI (HyperConverged Infrastructure) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๘๔,๔๖๗.๕๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)