จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ (อาหารทางสายให้อาหาร) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๙๘,๘๕๑.๘๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

ปรับปรุงเมื่อ 29 กันยายน 2023 เวลา 10:16:11

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5rz