(ร่าง) ประกวดราคาสายนนำเลือด (Blood Extracorporeal set) พร้อมตัวกรองประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาสายนนำเลือด (Blood Extracorporeal set) พร้อมตัวกรองประสิทธิภาพสูง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ปรับปรุงเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:47:56

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/94ri