ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

ประกาศ (ครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ งปม.๖๔) แผน(9)

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 10:13:07