ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

ประกาศ (ครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ งปม.๖๔) แผน(9)

เอกสารแนบ