ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส (Viral load) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ