ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ