ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) จำนวน ๑๕,๘๔๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ