ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-๒ แบบรวดเร็ว (SARS-CoV-๒ Rapid Antigen Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2gw