ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๔๘/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ