จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ จำนวนประมาณการจะเช่า ๒๔๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๔๘,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mny2