จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/uuvz