จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

ปรับปรุงเมื่อ 22 เมษายน 2024 เวลา 02:22:08

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dg2g