จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๑,๖๖๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ