ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๘๙,๘๑๖.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)