ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๘๙,๘๑๖.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 09 ธันวาคม 2022 เวลา 09:06:23

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qk3a