จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงสำหรับบรรจุโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๓๓,๙๑๙.๒๐  บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

ปรับปรุงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10:01:30

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/hw3y