จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๘,๙๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 17 มิถุนายน 2021 เวลา 10:16:19

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tc02