จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๘,๙๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ