จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม (Membrane Oxygenator) ชนิด Integrated arterial filter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/qr4f