จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๕๙,๓๐๐.๐๐  บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2023 เวลา 09:26:41

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/y17h