จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๘๕,๓๓๐.๕๖  บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทห้าสิบหกสตางค์)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/vzi7