จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) จำนวน ๑๕,๘๔๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 23 เมษายน 2022 เวลา 02:17:47

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dcez