จัจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สารชีวเคมี และปริมาณ HbA๑C ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๗๕,๕๗๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ