จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหมู่โลหิตและความเข้ากันได้ของโลหิตในผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๗๗,๑๔๐.๐๐  บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10:07:48

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/h7ow