วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาดูงานยาเสพติด โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดรุ่นที่7 โดย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาศึกษาดูงานยาเสพติดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ตึกบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต