เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค.67 นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำทีมคณะผู้บริหาร และบุคลากร

เข้าร่วมโครงการ “การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์”(การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ)

โดยมี อาจารย์ ดร.ภิญโญ นิลจันทร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

เชื่อมโยงในทุกระดับขององค์กรด้วยตัวชี้วัดที่ท้าทายและสามารถทำได้จริง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ภาพ : เวชนิทัศน์

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wv2