ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง อัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดให้มีบริการห้องพักผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) สำหรับผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาล และทางโรงพยาบาลได้ทำการปรับปรุงห้องพิเศษให้มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ปรับอัตราค่าบริการห้องพิเศษ 
 
https://www.vachiraphuket.go.th/sevice-for-patient/special-patient-room/
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/oo38