งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง

 1. เพศชาย-หญิง อายุ22-35 ปี
 2. มีบุคลิกภาพที่ดี
 3. ทำงานนอกเวลาได้

ความรู้ความสามารถ

 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการถ่ายภาพ/ถ่าย Video ( ถ่ายภาพสวย รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์/ตัดต่อ Video ใช้โปรแกรม premiere pro หรือโปรแกรมตัดต่อตัวอื่นได้
 • การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อออนไลน์ ใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator,Canva
 • การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

คุณวุฒิที่รับสมัคร
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

 • สาขาทางโสตทัศนศึกษา
 •  สาขาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 • สาขาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา,
 • สาขาทางเวชนิทัศน์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขานิเทศศาสตร์ทางวารสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน

สนใจ : ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนิสารัตน์ ขุนสวัสดิ์ โทร.081-5384904

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qk02