รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดระดับชำนาญการพิเศษ