กระดูกและเนื้อเยื่อตายจากรังสีรักษา osteoradionecrosis : ORN เป็นกลุ่มอาการที่ส่งต่อมาเข้ารับการรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูงมากเป็นอันดับหนึ่งทุกปี
สาเหตุจากรังสีรักษา กลุ่มโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและล้าคอ ท้าให้เกิดภาวะ 3H คือHypoxic Hypovascular และ Hypocellular ส่งผลให้ฟันผุกร่อน เซลเนื้อเยื่อและ
กระดูกขากรรไกร สูญเสียหน้าที่และเกิดการตายในที่สุด ก่อนเข้ารับการท้าหัตถการทางทันตกรรมหรือท้าผ่าตัด ผู้ป่วย ORN ทุกรายจ้าเป็นต้องเข้ารับ HBOT เพื่อเตรียม
เนื้อเยื่อก่อนและหลังท้าหัตถการ มิฉะนั้นแผลจะหายยากและเกิดการอักเสบติดเชื้อง่าย ได้พัฒนากระบวนการดูแล การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโดยแพทย์ ให้ข้อมูลการปฏิบัติ
ตัวขณะรักษา ความรู้เกี่ยวกับโรค ความจ้าเป็นของรักษาด้วย HBOT อย่างต่อเนื่องการดูแลผู้ป่วยขณะรักษา การโทรติดตามมาเข้ารับการรักษาต่อหลังท้าหัตถการ ให้
ค้าแนะน้าการปฏิบัติตัวก่อนจ้าหน่าย เน้นเรื่องการดูแลช่องปาก การบริหารปากและคอ พบว่าผลส้าเร็จของการรักษาในปี 2561-2563 เป็น 100 %

 

ปรับปรุงเมื่อ 25 มีนาคม 2024 เวลา 05:20:54

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/o3sq