ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อการเลือกวิธีบําบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (พว.รัชนี ทิพย์สูงเนิน พย.บ.) The effect of a knowledge providing program on the selection of renal replacement therapy in End-stage renal disease patients

ปรับปรุงเมื่อ 15 มีนาคม 2021 เวลา 12:13:59

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rmp