การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยง โดยการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน  การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
นางฉะอ้อน กองสุข

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อมูลความปลอดภัยทางถนนด้วยนวัตกรรมฐานข้อมูลคุณภาพ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้กลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่ายในกระบวนการที่เหมาะสม 

                 ระเบียบวิธีของการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบภายในการรวมข้อมูล ๓ ฐานที่สําคัญ คณะทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณผ่านโปรแกรมการประมวลผลและทําการวิเคราะห์เนื้อหาโดย การทํางานร่วมกันของเครือข่ายผ่านคณะทํางานฐานข้อมูลที่เราใช้สําหรับการแทรกแซงความปลอดภัยทางถนนนั้น มาจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล (การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS) ดําเนินงานมานานกว่า ๒๕ ปีโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข) ฐานข้อมูลตํารวจ (โปรแกรม Polis ดําเนินการโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ) และฐานข้อมูลภาคเอกชน (บริษัท ประกันภัย) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เราเริ่มต้นกระบวนการป้อนกลับเข้าสู่เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และพบว่ากระบวนการนี้สร้างเครือข่ายนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนสาธารณะกับเอกชนเพื่อป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บบนท้องถนน ผลการศึกษา พบว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บบนท้องถนนมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันจากอัตรา ๓๓.๑๓ ถึง ปี ๒๕๖3 อัตรา 23.95 รูปแบบของกลยุทธ์ “เพิ่มเครือข่าย” มาพร้อมกับการจัดลําดับความสําคัญของกระบวนการพัฒนาข้อมูลผ่าน

  1. .การสร้างความสามารถของทีมงานหลักในการประสานงาน
  2. ข้อมูลสรุปทันเวลาและทํากระบวนการย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ จํานวนผู้ตายตามฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ หลังจากเปิดตัวการแทรกแซงความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
  3. เริ่มต้นการ“แบ่งปันและเรียนรู้” เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยทางถนนเพื่อขยายเครือข่าย 

รูปแบบการพัฒนาและใช้ประโยชน์ข้อมูลผ่านกลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่ายจะเป็นรูปแบบที่มี ประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียจากการบาดเจ็บบนท้องถนน 

           คำสำคัญ : ข้อมูลการเสียชีวิต, อุบัติเหตุทางถนน, ภาคีเครือข่าย, ปัจจัยเสี่ยง, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

ภาพประกอบจาก Car photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

เอกสารแนบ (ใหม่)

File Description File size Downloads
pdf ขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รพ.วชิระภูเก็ต 1 MB 16

ปรับปรุงเมื่อ 03 เมษายน 2024 เวลา 03:54:08

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4i3c