[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2563 : 09:53
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๘,๙๒๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)   (view: 719)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณ (PACS)
โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2563 : 11:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล   (view: 671)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2563 : 11:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน   (view: 380)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 126 รายการ
โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2563 : 10:45
ด้วยจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 126 รายการ   (view: 3195)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 15 ม.ค. 2563 : 20:49
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่   (view: 610)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ FT๓, FT๔, TSH ในเลือด โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 15 ม.ค. 2563 : 10:44
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ FT๓, FT๔, TSH ในเลือด โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลข   (view: 445)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2563 : 11:34
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ธัรวาคม ๒๕๖๒ นั้น   (view: 386)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2563 : 11:32
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ๆ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น   (view: 428)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2563 : 11:26
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น   (view: 404)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นนำไฟฟ้าใช้ร่วมกับเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าชนิดไม่มีสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2563 : 11:24
ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นนำไฟฟ้าใช้ร่วมกับเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าชนิดไม่มีสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 390)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2563 : 19:09
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑   (view: 420)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจ และชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Hormone, Tumor marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
โพสต์เมื่อ : 9 ม.ค. 2563 : 21:26
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจ และชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Hormone, Tumor marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดรา   (view: 389)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 9 ม.ค. 2563 : 20:48
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๕,๕๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้   (view: 662)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อลิฟต์ บริเวณตึกสงฆ์อาพาธ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2563 : 13:24
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อลิฟต์ บริเวณตึกสงฆ์อาพาธ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (view: 403)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dailysis Solution with Bicarbonate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2563 : 17:45
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dailysis Solution with Bicarbonate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื   (view: 641)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายนำเลือด (Blood Extracorporeal set) พร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2563 : 15:10
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายนำเลือด (Blood Extracorporeal set) พร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ   (view: 437)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าที่ใช้แล้ว (ชนิด Dry Laser)
โพสต์เมื่อ : 26 ธ.ค. 2562 : 18:43
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าที่ใช้แลว (ชนิด Dry Laser)   (view: 698)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ บริเวณห้องฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 26 ธ.ค. 2562 : 10:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ บริเวณห้องฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน   (view: 407)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Reticulocyte count ของเครื่องตรวจนับอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 25 ธ.ค. 2562 : 14:59
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาตรวจ Reticulocyte count ของเครื่องตรวจนับอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (view: 414)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระเเสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 ธ.ค. 2562 : 14:48
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระเเสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกา   (view: 399)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>